EMU

Ochrona środowiska

AKUMULATOR – WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W bateriach i akumulatorach zachodzą reakcje chemiczne, w wyniku których zostaje wytworzone napięcie. W zależności od typu i rodzaju baterii, bierze w nich udział szereg pierwiastków, w tym również takie, które są szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Do produkcji baterii i akumulatorów używa się szeregu substancji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz funkcjonalność działania, które także mogą być uciążliwe dla otoczenia. Do najczęściej spotykanych należą: dwutlenek manganu, żelazo, cynk, grafit, chlorek amonowy, miedź, wodorotlenek potasu, rtęć, nikiel, lit, kadm, srebro, kobalt, jak również szkło, krzemionka, papier, folia oraz wodór. Metale ciężkie zawarte w akumulatorach (ołowiu, kadmie i rtęci), mają negatywny wpływa na zdrowie, a używane kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne.

Niewłaściwe postępowanie ze zużytymi bateriami rodzi zagrożenia wynikające z ryzyka przedostania się substancji niebezpiecznych do środowiska.

W związku z tym niezwykle istotne jest, aby zapewnić taki system selektywnej zbiórki tego typu odpadu, który zapewni bezpieczne unieszkodliwienie i poddanie procesom recyclingowym.

EUROPOWER® – PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Producent w sposób szczególny dba, aby podczas procesu wytwarzania spełniane były najsurowsze normy środowiskowe. Od lat stale rozwija technologię produkcji oraz na bieżąco wdraża nowe rozwiązania, które pozwalają zminimalizować negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, już na etapie produkcji. Nowoczesne technologie oraz stosowane procedury, potwierdzone certyfikatem ISO 14001, pozwoliły firmie osiągnąć pozycję jednego z najbardziej przyjaznych środowisku przedsiębiorstw w tej branży.

Akumulatory EUROPOWER® produkowane są w sposób, który uwzględnia ekologiczny aspekt wytwarzania. Produkowane są w oparciu o najwyższe standardy technologii produkcji - w procesie produkcyjnym umieszczono aż 24 punkty kontroli jakości. Dzięki temu rzeczywista żywotność akumulatorów EUROPOWER® jest najdłuższa na rynku. Obecnie pracują akumulatory EUROPOWER® o żywotności projektowanej 5 lat, zainstalowane ponad 8 lat temu. Bardzo wysoka i stabilna jakość została potwierdzona w tysiącach aplikacji w kraju i za granicą.

Długa żywotność akumulatorów oznacza mniejszą ilość odpadów, a co za tym idzie – mniejszą uciążliwość dla środowiska

AKTUALNY STAN PRAWNY

Od kwietnia 2009 roku w Polsce obowiązuje ustawa o bateriach i akumulatorach, która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Nadrzędnym jej celem jest zminimalizowanie szkodliwego wpływu baterii i akumulatorów oraz powstałych po ich zużyciu odpadów na środowisko, a tym samym ochrona i w dalszej perspektywie poprawa jakości środowiska. Ustawa definiuje nowe przepisy i wymagania związane z wprowadzaniem do obrotu produktów jakimi są baterie i akumulatory, co z pewnością usprawni funkcjonowanie rynku w tym zakresie, zarówno w kraju jak i w kontaktach handlowych z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg regulacji prawnych dotyczących prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Obowiązujące obecnie przepisy narzucają wysoki poziom zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, a także sprawne działania na rzecz środowiska podejmowane przez producentów, wprowadzających baterie lub akumulatory, dystrybutorów, użytkowników końcowych, a w szczególności podmioty bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie i recykling powstałego z nich odpadu. Nowe przepisy zwiększają odpowiedzialność wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, nakładając na nich obowiązek zawarcia umów z podmiotami zbierającymi i prowadzącymi zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Do ich obowiązków należy również zorganizowanie odrębnego systemu zbierania, gdyż są to odpady małe o znaczącym stopniu rozproszenia. Każdy użytkownik końcowy ma obowiązek przekazywania zużytych baterii i akumulatorów podmiotowi zbierającemu tego rodzaju odpady i nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców jest również wymóg osiągnięcia odpowiednich poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Natomiast zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, w których powstałe odpady w wyniku procesów technologicznych poddawane są procesom recyklingu, będą musiały osiągać konkretne poziomy wydajności tych procesów.

Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu, technologii produkcji, zastosowania, również w przypadku gdy stanowią one część składową urządzenia lub są dodatkiem do innych produktów. Przepisy te dotyczą również odpadów powstałych z baterii i akumulatorów i bardzo precyzyjnie określają zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania powstałych w ten sposób odpadów. Wprowadzone regulacje prawne nie dotyczą baterii i akumulatorów używanych w urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w broni, amunicji i urządzeniach wojennych, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych, a także  urządzeń przeznaczonych do wysłania w przestrzeń kosmiczną.

Ustawa wprowadza podział baterii i akumulatorów na dwie grupy: przenośne i przemysłowe. Zgodnie z zamieszczoną definicją, akumulatory przeznaczone do awaryjnego lub rezerwowego zasilania energetycznego zaliczane są do akumulatorów przemysłowych. Do tej samej grupy należą akumulatory przeznaczone do współpracy z urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną (ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe) oraz do pojazdów z napędem elektrycznym (elektryczne samochody, wózki inwalidzkie, maszyny czyszczące itp.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie baterie i akumulatory muszą być oznakowane symbolem selektywnego zbierania (rys. poniżej), a w przypadku ogniw i akumulatorów ołowiowo-kwasowych (oraz wszystkich pozostałych zawierających powyżej 0,004% wagowo ołowiu), dodatkowo należy umieścić symbol chemiczny ołowiu - Pb:

Kosz

Pb

Ustawodawca skorzystał z instrumentu finansowego, jakim jest opłata depozytowa, a więc rodzaju kaucji pobieranej przy sprzedaży akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych) przez sprzedawcę detalicznego tych produktów, jeżeli kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora. W przypadku akumulatorów przemysłowych stawka opłaty depozytowej wynosi 35 zł za sztukę. Jeżeli w terminie 30 dni od pobrania, kupujący przekaże zużyty akumulator, sprzedawca detaliczny jest obowiązany do zwrotu opłaty depozytowej. Nieodebrane opłaty depozytowe pobrane w danym roku kalendarzowym, sprzedawca detaliczny przekazuje na konto bankowe urzędu marszałkowskiego. Zgodnie z intencją ustawodawcy, wprowadzone procedury mają wspomóc system zbierania tego rodzaju odpadów, które zagospodarowane w niewłaściwy sposób, bardzo destrukcyjnie wpływają na środowisko naturalne.

EMU Sp. z o.o. Sp.k. || mail: info@emu.com.pl || tel: 583440401 || ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk

Realizacja - NOVEO INTERACTIVE / OK interactive

powered by Quick.Cart